Przyszedł nad Jordan Chrystus Pan

BWV 7 - Christ unser Herr zum Jordan kam

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Dzień Narodzenia Jana Chrzciciela
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 7

Christ unser Herr zum Jordan kam

Waiting...

Przyszedł nad Jordan Chrystus Pan

Waiting...

Pan Chrystus nasz stanąwszy nad Iordanem

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Oboe d'amore I/II, Violino concertante, Violino I/II, Viola, Continuo

Christ unser Herr zum Jordan kam,
nach seines Vaters Willen.
von Sanct Johans die Tauffe nam,
sein Werck und Ampt zu erfüllen.
Da wolt er stifften uns ein Bad,
zu waschen uns von Sünden,
erseuffen auch den bittern Tod,
durch sein selbst Bluth und Wunden.
Es galt ein newes Leben.

Waiting...

Przyszedł nad Jordan Chrystus Pan,
By wolę Ojca spełnić;
Chrztu mu udzielił święty Jan,
By mógł swe dzieło pełnić.
Kąpiel nam ustanowił tam
By grzech nasz był zmywany;
A gorzką śmierć utopił sam
Przez swoją krew i rany,
Dając nam żywot nowy.

Waiting...

Pan Chrystus nasz stanąwszy nad Iordanem,
iż tako Ociec Iego kciał,
wziął ode Iana Świętego krzest
urząd wraz z misyą Iego spełnion iest.
tem kciał, iżbyśmy się okrzcili,
iżbyśmy czyści ze zgrzeszeń byli,
iżby śmirć gorzska utonęła
przez Iego krew a rany;
żywot nowotny nam darował.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria B

Continuo

Merkt und hört, ihr Menschenkinder,
Was Gott selbst die Taufe heißt.

Es muss zwar hier Wasser sein,
Doch schlecht Wasser nicht allein.
Gottes Wort und Gottes Geist
Tauft und reiniget die Sünder.

Waiting...

Słuchajcie, zważcie, śmiertelnicy,
Jak Bóg sam ustanowił chrzest!

Choć musi tutaj woda być,
Lecz woda grzechów nie może zmyć; To Duch i Słowo Boże jest,
W czym obmyć mogą się grzesznicy.

Waiting...

Uważ a słysz, rodzie człowieczy,
cóż krzest iedno po bożemu znaczy.

Tuć wodzie mus bydź, atoli
nie woda mierna iedynie.
Boże Słowo, Duch z Iego woli
krzczą grzesznika, czyszcząc Iego winę.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo T

Continuo

Dies hat Gott klar
Mit Worten und mit Bildern dargetan,
Am Jordan ließ der Vater offenbar
Die Stimme bei der Taufe Christi hören;
Er sprach: Dies ist mein lieber Sohn,
An diesem hab ich Wohlgefallen,
Er ist vom hohen Himmelsthron
Der Welt zugut
In niedriger Gestalt gekommen
Und hat das Fleisch und Blut
Der Menschenkinder angenommen;
Den nehmet nun als euren Heiland an
Und höret seine teuren Lehren!

Waiting...

Jasno to Bóg
Dał znać i słowem i obrazem,
I każdy Ojca głos usłyszeć mógł.
Gdy Jezus chrzczony był w Jordanie;
Powiedział: To jest mój syn umiłowany,
W Nim mam upodobanie.
On z tronu wysokiego 
Dla świata jest posiany
W tak marnej postaci;
Przyjmując ludzką krew i ciało, Człekiem się stał ubogim.
Wy jako Zbawcę przyjmijcie Go śmiało, Słuchajcie nauk Jego drogich.

Waiting...

Toć od Boga wziewione
słowami a znakami czysto,
iż Ociec nad Iordanem chciał, iżby oznaimione
było ku słyszeniu głosem podczas krztu Chrysta;
Onci rzekł: toć moy Syn miły,
k Niemu mamci ia zamiłowanie,
Onci z wysokiey stolicy, kędy niebieskie sklepienie,
k dobrości ziemie
przybył w postaci uniżoney, bez siły,
a ze krwią ciało
dzieciąt człeczych na się przyiął;
weźmi Go ninie za Wybawiciela
a słysz nauki drogie tego uczyciela!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria T

Violino concertante I/II, Continuo

Des Vaters Stimme ließ sich hören,
Der Sohn, der uns mit Blut erkauft,
Ward als ein wahrer Mensch getauft.
Der Geist erschien im Bild der Tauben,
Damit wir ohne Zweifel glauben,
Es habe die Dreifaltigkeit
Uns selbst die Taufe zubereit'.

Waiting...

Głos Ojca usłyszeli śmiertelnicy.
Syn, przez którego świat odkupiony, Został jako człowiek ochrzczony. Duch się pojawił w kształcie gołębicy, Aby uwierzyć mogli grzesznicy,
Że oto Trójca Święta cala
Chrzest dla nas zgotowała.

Waiting...

Oto głos Oćca posłyszeć się dawa,
Syn, który wykupienie krwią nasze uczynił,
wziął krzest iako człek prawdziwy.
Duch pod postacią gołębicy się poiawił,
iżbyśmy wiarę mieli niezachwianie,
iż to ŚŚŚ. TROICA przygotowanie
Chrztu Świętego sprawiła sama.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo B

Violino I/II, Viola, Continuo

Als Jesus dort nach seinen Leiden
Und nach dem Auferstehn
Aus dieser Welt zum Vater wollte gehn,
Sprach er zu seinen Jüngern:
Geht hin in alle Welt und lehret alle Heiden,
Wer glaubet und getaufet wird auf Erden,
Der soll gerecht und selig werden.

Waiting...

Pan tym ym, jak został umęczony,
I jak zmartwychwstał dnia trzeciego,
Gdy się udawał do Ojca swego
Tak oto rzekł do swoich uczniów:
Uczcie narody, idźcie na wszystkie świata strony, A kto uwierzy, kto będzie ochrzczony,
Będzie sprawiedliwy i błogosławiony.

Waiting...

Skoro Iesus po przebytych mękach krzyżowych
a po wstaniu do żywota
zechciał do Oćca odyść z tego świata
do dyscypułów swoich przemówił temi słowy:
wynidźcie w świat a uczcie pogany wsze,
któż przeto wierzy a odbierze krzest
tenci prawy a szczęsny iest.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Aria A

Oboe d'amore I/II e Violino I all' unisono, Violino II, Viola, Continuo

Menschen, glaubt doch dieser Gnade,
Dass ihr nicht in Sünden sterbt,
Noch im Höllenpfuhl verderbt!
Menschenwerk und -heiligkeit
Gilt vor Gott zu keiner Zeit.
Sünden sind uns angeboren,
Wir sind von Natur verloren;
Glaub und Taufe macht sie rein,
Dass sie nicht verdammlich sein.

Waiting...

Uwierzcie, ludzie w dary tej łaski,
Byście w grzechu nie zginęli,
Byście w piekle nie cierpieli.
Ludzkiej świętości i chwały blaski
Niczym są w oczach Boga.
Grzechem jesteśmy obarczeni,
I już z natury swej zgubieni,
Lecz poprzez wiarę i przez chrzest
Czysty, zbawiony człowiek jest.

Waiting...

Ludkowie, wierzaycie w one łaskawości,
iżbyście nie zeszli w grzechu ze świata padołu,
nie sczeźli na dnie siarczanego dołu!
Prace ludskie y świętości
nie maią u Boga w żaden czas wartości.
Grzeszniśmy od przyrodzenia,
z natury swey w stanie potępienia;
ludzi wiara a krzest czystemi czyni,
iżby nie byli potępieni.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Choral

Oboe d'amore I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Das Aug allein das Wasser sieht,
Wie Menschen Wasser gießen,
Der Glaub allein die Kraft versteht
Des Blutes Jesu Christi,
Und ist für ihm ein rote Flut
Von Christi Blut gefärbet,
Die allen Schaden heilet gut
Von Adam her geerbet,
Auch von uns selbst begangen.

Waiting...

Wodę jedynie okiem swym
Widzisz, gdy ta jest lana,
Lecz tylko wiara dostrzeże w tym
Moc krwi Chrystusa Pana.
I jest dla wiary woda ta
Krwią Pana zabarwiona;
Zmyta nią będzie wina zła,
Co była popełniona
Przez was i przez Adama.

Waiting...

Oko wodę ogląda iedynie,
toć, iako ludkowie wodę leią,
wiary zmysły iedne siłę rozumieią,
która z krwie Iezukrysta płynie,
toć dla nich iest czerwony strumień
krwią oną Chrystusową barwiony,
Tać przewiny wsze uzdrowić umie,
grzech ode Adama dziedziczony
a przez nas samych popełniony.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: A T B, Coro: S A T B, Oboe d'amore I/II, Violino concertante I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 24. Juni 1724
Text: 1,7: Martin Luther 1524; 2-6: unbekannter Dichter
Anlass: Johannis (24. Juni)
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham
Tekst pierwszej strofki chorału wprowadził lic. F. A. Zieliński 22 I A.D. 2022.

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. Filip Adam Zieliński w Święto Świętej Brygidy, Wdowy, A.D. 2019.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany w Sobotę Suchych Dni po Święcie Zesłania Ducha Świętego i Święto Świętego Bartłomieja Apostoła roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch i p. Aleksandrze Rybińskiej. Translation written on 15th of June, 24th of August A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch and Mrs. Aleksandra Rybińska.

Komentarze użytkowników