Czaruiące Wiederau, masz wśród Twych łąk sie radować!

BWV 30a - Angenehmes Wiederau, freue dich in deinen Auen!

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 30a

Angenehmes Wiederau, freue dich in deinen Auen!

Waiting...

Czaruiące Wiederau, masz wśród Twych łąk sie radować!

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Angenehmes Wiederau,
Freue dich in deinen Auen!

Das Gedeihen legt itzund
Einen neuen, festen Grund,
Wie ein Eden dich zu bauen.

Waiting...

Czaruiące Wiederau,
masz wśród Twych łąk sie radować!

Tobie rozkwit dziś położy
wsparcie mocne, korpus nowy,
by[1] iak Eden Cię zbudować.

[1] Tu: aby.

Waiting...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo B S A T

Continuo

Bass
So ziehen wir
In diesem Hause hier
Mit Freuden ein;
Nichts soll uns hier von dannen reißen.
Du bleibst zwar, schönes Wiederau,
Der Anmut Sitz, des Segens Au;
Allein,

Alle
Dein Name soll geändert sein,
Du sollst nun Hennicks-Ruhe heißen!

Bass
Nimm dieses Haupt, dem du nun untertan,
Frohlockend also an!

Waiting...

OPATRZNOŚĆ
Oto y wstępuiem
w ów przybytek
z weselem;
nic nie oddzieli nas od niego
pozostawasz, Wiederau wdzięczne na weyrzeniu, zatem
krasy ostoią, benedykowane od Ciebie błonie;
iedynie,

WSZYTKI
Miano Twe bydź winno odmienione,
winieneś ninie[1] Hennicke’a stroną być powiedany!

OPATRZNOŚĆ
Przyimże radośnie Gospodzina onego,
któregoś iest ninie poddanym!

[1] Teraz.

Waiting...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria B

Violino I/II, Viola, Continuo

Willkommen im Heil, willkommen in Freuden,
Wir segnen die Ankunft, wir segnen das Haus.

Sei stets wie unsre Auen munter,
Dir breiten sich die Herzen unter,
Die Allmacht aber Flügel aus.

Waiting...

Zawitay nam w zdrowiu, zawitay, gdzie radość,
błogosławimy przyiście Twe y Twe domostwo.

Bądź zawżdy wesół niby błonie nasze,
na roścież roztwieramy przed Tobą sierca nasze,
krzydła swe rozpościera Wszechmocność.

Waiting...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo A

Continuo

Da heute dir, gepriesner Hennicke,
Dein Wiedrau sich verpflicht',
So schwör auch ich,
Dir unveränderlich
Getreu und hold zu sein.
Ich wanke nicht, ich weiche nicht,
An deine Seite mich zu binden.
Du sollst mich allenthalben finden.

Waiting...

Dzisia, panie Hennicke szacowny, Tobie
Wiederau Twoye składa przyrzeczenie.
Y ia toż samo zrobię,
Tobie przysięgę niewzruszenie
bydź wiernym a przychylnym.
Nie zachwieię sie, nie skrewię[1],
z Tobą ieśm związany.
Wszędy Ty naidziesz mię.   

[1] Nie zawiodę Cię.

Waiting...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria A

Flauto traverso, Violino I con sordino, Violino II, Viola, Continuo

Was die Seele kann ergötzen,
Was vergnügt und hoch zu schätzen,
Soll dir Lehn und erblich sein.

Meine Fülle soll nichts sparen
Und dir reichlich offenbaren,
Dass mein ganzer Vorrat dein.

Waiting...

Coć duszycę rozkoszuie
co od nas cenione, co nas raduie
winno Ci być lennem a dziedzictwem.

Mą abundancyę[1] Ci w pełni ukażę,
nics z oney sprzed ócz Twych nie zmażę
zasób moy iest cale[2] Twem.    

[1] Bogactwo, obfitość.
[2] W całości.

Waiting...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Recitativo B

Continuo

Und wie ich jederzeit bedacht
Mit aller Sorg und Macht,
Weil du es wert bist, dich zu schützen
Und wider alles dich zu unterstützen,
So hör ich auch nicht ferner auf,
Vor dich zu wachen
Und deines Ruhmes Ehrenlauf
Erweiterter und blühender zu machen.

Waiting...

Iakoć wysiłku zawżdy nie szczędziłem
troski, mocności Ci udzielałem,
iżeś Ty godne iest, iżby Cię chronić,
iżby w sukurs Ci przed wszemi nieprzyiacioły przybyć,
przeto ia nie poniecham
nad Tobą czuwać
a Twoyey czci chwalebny bieg mam
potęgować, bardziey rozkwitaiącym uczyniać.

Waiting...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Aria B

Oboe, Violino concertante, Violino I/II, Viola, Continuo

Ich will dich halten
Und mit dir walten,
Wie man ein Auge zärtlich hält.

Ich habe dein Erhöhen,
Dein Heil und Wohlergehen
Auf Marmorsäulen aufgestellt.

Waiting...

Będę Ciebie podtrzymywał
y we władaniu wspomagał,
iak człek źrenicę oka ochrania.

Wsparłem Twoye podniesienie,
zdrowie, szczęsne Twe rządzenie
na kolumnach ciosanych z kamienia.

Waiting...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

8. Recitativo S

Continuo

Und obwohl sonst der Unbestand
Mit mir verschwistert und verwandt,
So sei hiermit doch zugesagt:
So oft die Morgenröte tagt,
So lang ein Tag den andern folgen lässt,
So lange will ich steif und fest,
Mein Hennicke, dein Wohl
Auf meine Flügel ferner bauen.
Dich soll die Ewigkeit zuletzt,
Wenn sie mir selbst die Schranken setzt,
Nach mir noch übrig schauen.

Waiting...

A chociay chwieiność, wola zmienna
we mię wrodzona, ze mną spokrewniona,
niechay będzie powiedziano:
kielekroć[1] noweż wstawa rano,
iak długo po świtaniu następuie iutrznia,
tak długo chcęć ia, usilnie, bez wahania,
moy Hennicke, o Twą zamożność
dbać, na krzydłach mych ią wznosić.
Koniecznie na Ciebie wieczność,
gdy mię samego zechce w granice wtrącić
y mię zabraknie, winna spoglądać.

[1] Ilekroć, ile razy.

Waiting...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

9. Aria S

Violini all' unisono, Continuo

Eilt, ihr Stunden, wie ihr wollt,
Rottet aus und stoßt zurücke!

Aber merket dies allein,
Dass ihr diesen Schmuck und Schein,
Dass ihr Hennicks Ruhm und Glücke
Allezeit verschonen sollt!

Waiting...

Tako iak chcecie, godziny, zdążaycie,
wszytko wygubcie a w nicość obróćcie!

Aleć wy na to baczcie, to iedyne,
iżby ów lśniący kleynot wspaniały,
iżby Hennicka sławę y Fortunę
oszczędzić, gdy wieki będą miiały!

Waiting...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

10. Recitativo T

Continuo

So recht! ihr seid mir werte Gäste.
Ich räum euch Au und Ufer ein.
Hier bauet eure Hütten
Und eure Wohnung feste;
Hier wollt, hier sollet ihr beständig sein!
Vergesset keinen Fleiß,
All eure Gaben haufenweis
Auf diese Fluren auszuschütten!

Waiting...

O tak! Wy dla mnie godni goście.
Gotuię łąkę a brzeg moy wam.
Tuć wasze namioty mocnie,
mieszkania wasze wznoścież;
wy chcecie, winniście osiedlić sie tam!
Oto nie szczędźcie wysiłku żadnego,
by[1] łąki te wzbogacić obficie
zasobnością bogactwa swoyego!

[1] Tu: aby.

Waiting...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

11. Aria T

Flauto traverso, Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Continuo

So, wie ich die Tropfen zolle,
Dass mein Wiedrau grünen solle,
So fügt auch euern Segen bei!
Pfleget sorgsam Frucht und Samen,
Zeiget, dass euch Hennicks Namen
Ein ganz besonders Kleinod sei!

Waiting...

Iako kropie wody moye hołd składaią,
by[1] moye Wiederau sie zazieleniło,
niech benedykcyje[2] y wasze spadaią!
Dbaycie bacznie o frukta, wszelkie nasiono,
toć okazuycie, iż wam Hennicke’a miano
wyiątkowym skarbem sie zawżdy iawiło!

[1] Tu: aby.
[2] Błogosławieństwa, dobrodziejstwa.

Waiting...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

12. Recitativo S B A

Violino I/II, Viola, Continuo

Sopran
Drum, angenehmes Wiederau,
Soll dich kein Blitz, kein Feuerstrahl,
Kein ungesunder Tau,
Kein Misswachs, kein Verderben schrecken!

Bass
Dein Haupt, den teuren Hennicke,
Will ich mit Ruhm und Wonne decken.

Alt
Dem wertesten Gemahl
Will ich kein Heil und keinen Wunsch versagen,

Alle
Und beider Lust,
Den einigen und liebsten Stamm, August,
Will ich auf meinem Schoße tragen.

Waiting...

CZAS
Przeto, Wiederau czaruiące,
ni pioruny, ni ogienne łyskawice grzmiące,
ni rosa niezdrowa,
zbiory słabe ni nieszczęsność Ciebie nie przestraszą!

OPATRZNOŚĆ
Hennicke drogi, Twoya głowa
okryta ode mnie będzieć chwałą y rozkoszą.

SZCZĘSNOŚĆ
Małżonce Twey naygodniejszey
nie odmówię dobrodzieystwa ni żadney prośby przyszłey.

WSZYTKI
A oboch[1] szczęsność żywota doczesnego,
Augustusa[2] rodu iedynego a naydroższego
nosić chcęć ia na dnie łona swego.

[1] Obojgu małżonkom.
[2] August, jeden z tytułów władcy, używany w spadku po Cesarstwie Rzymskim.

Waiting...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

13. Chorus

Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Angenehmes Wiederau,
Prange nun in deinen Auen!

Deines Wachstums Herrlichkeit,
Deiner Selbstzufriedenheit
Soll die Zeit kein Ende schauen!

Waiting...

Czaruiące Wiederau!
Mień sie wśród łąk blaskiem Słoinca!

Wspaniałości wzrostu Twego
ni spokoyu wewnętrznego
nie dopatrzy sie czas końca!

Waiting...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 28. September 1737
Text: Christian Friedrich Henrici (Picander) 1737
Anlass: zur Huldigung Johann Christian von Hennickes als Erbherr auf Wiederau

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany w Święto Świętego Piotra Celestyna, Papieża i Wyznawcy, Świętego Bernardyna ze Sieny, Wyznawcy i V Niedzielę po Wielkiejnocy roku od Wcielenia Pańskiego MXVII, Święto Świętego Macieja, Apostoła, ferię Wielkiego Postu przed IV Niedzielą Wielkiego Postu, Święto Świętego Atanazego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła oraz Święto Najświętszey Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, Głównej Patronki Polski, roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIII poświęcam najczcigodniejszej i najłaskawszej Pani Magister Grażynie Banduchównie. Translation written on 19th – 21st of May A.D. 2017; 24th of February A.D. 2018; 10th of March A.D. 2018; 2nd and 3rd of May A.D. 2018 I dedicate to most reverend and most gracious lady Grażyna Banduch.

Komentarze użytkowników