Pochwalon Bóg! Już rok dobiega kresu swego

BWV 28 - GOtt Lob ! nun geht das Jahr zu Ende

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '2012
 • prof. M. Perz '1995
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 28

GOtt Lob ! nun geht das Jahr zu Ende

Waiting...

Pochwalon Bóg! Już rok dobiega kresu swego

Waiting...

Rok, z Bożey łaski, koniec swoy przyimuje

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Aria S

Oboe I/II, Taille, Violino I/II, Viola, Continuo

GOtt Lob ! nun geht das Jahr zu Ende.
   Das neue rücket schon heran.
   Gedencke/ meine Seele / dran/
   Wieviel dir deines GOttes Hände
   Im alten Jahre Guts gethan.
   Stimm‘ ihm ein frohes Danck=Lied an.
   So wird er ferner dein gedencken /
   Und mehr zum neuen Jahre schencken.

Waiting...

Pochwalon Bóg! Już rok dobiega kresu swego,
A nowy stoi już u progu.
Wspomnij! Podziękuj duszo Bogu
Za to, co zrobił ci dobrego
Swą ręką w roku tym,
I Mu dziękczynny śpiewaj hymn,
A będzie cię Bóg w swej pamięci miał,
i w nowym roku większe dary słał.

Waiting...

Rok, z Bożey łaski, koniec swoy przyimuie
Nowy rok zasię nadciągnie niebawem.
Niech duszyca ma w pamięci zachowuie
Ileć Bóg w roku był ramieniem swoyem
Łaskaw dobrorzeczyć oney minionem!
Uderz dlań w radośne dziękczynne pienie
Przeto zachowa o Tobie wspomnienie
Podarki większe ześle w roku przyszłem.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Coro

Cornetto e Oboe I e Violino I col Soprano, Trombone I e Oboe II e Violino II coll' Alto, Trombone II e Taille e Viola col Tenore, Trombone III col Basso, Continuo

     Nun lob /mein Seel/den Herren/was in
mir ist/den Namen seinSein Wohlthat thut
ermehren.   Vergiß es nicht /  o Hertze mein.
Hat dir dein Suend vergeben  /  und heilt
dein Schwachheit groß.    Er rett dein ar=
mes Leben /  nimmt dich in seinen Schooß.
Mit reichen Trost beschüttet / verjüngt dem
Adler gleich.  Der König schafft Recht  /  be=
Hütet die leid’n in seinem Reich.

Waiting...

Chwal, duszo moja, Pana,
Chcę cały imię święte czcić!
Bo dobroć Jego znana,
Masz, wdzięczne serce, Jemu żyć!
On ci odpuszcza winy,
Choroby leczy twe,
Przebacza grzeszne czyny
I laską wieńczy cię!
A w życiu, jak u orła
Odnawia młodość nam.
Pan sprawiedliwie woła,
Prawości strzeże sam.

Waiting...

Duszyco ma, Pana wysławiay ninie,
cóż we mię iest imię sław Iego!
Pożytków iei uczyni pomnożenie,
o sierce me, nie przypomnii tego!
Onci przebacza Ci Twe zgrzeszenia,
słabości Twe uzdrowionemi czyni,
ratuje Twe biedne ciało,
na swe łono Cię przenosi cało.
Wylewa mnogie pocieszenie,
orłu przypodabia, darzy młodością,
władca postępuie ze sprawiedliwością,
broni cirzpiące, bierze ie pod swe panowanie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo Arioso B

Continuo

So spricht der HErr :  Es soll mir eine Lust seyn/
daß ich ihnen guts thun soll  /  und ich will sie in die=
sem Lande pflantzen treulich vom gantzem Hertzen/
und von gantzer Seelen.       Jer. XXXII. 41.

Waiting...

Tak mówi Pan: I będę się radował z nich, i dobrze im czynił; na stałe osadzę ich w tej ziemi, z całego serca i z całej duszy.

Waiting...

Tako więc prawi Pan:
Powinno przyiemność mi sprawić,
iżbym dobrość wam czynić był powinny
a na oney ziemi osadzę was wiernie,
z sierca głębokości a całej duszycy.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo T

Violino I/II, Viola, Continuo

GOtt ist ein Quell/ wo lauter Güte fleusst.
GOtt ist ein Licht wo lauter Gnade scheinet.
GOtt ist ein Schatz /  der lauter Seegen heisst.
GOtt ist ein Herr ders treu=und hertzlich meinet.
Wer ihn im Glauben liebt/ in Liebe kindlich ehrt/
Sein Wort von Hertzen hört/
Und sich von bösen Wegen kehrt/
Dem giebt er sich mit allen Gaben.
Wer GOtt hat /   der muß alles haben.

Waiting...

Nasz Bóg jest źródłem, dobroć z Niego płynie.
Nasz Bóg jest światłem, jasnej łaski zdrojem.
Nasz Bóg jest skarbem, który nie zaginie.
Nasz Bóg jest panem, dba o sługi swoje.
Kto Go jak dziecię czci i w wierze Go miłuje,
Kto słowo Jego w sercu zachowuje,
Kto się od złego odżegnuje,
Temu Bóg dary obfite da,
Bo wszystko ma, kto Boga ma.

Waiting...

Bóg źrzódłem, z którego wielkie płyną dobrości;
Bóg światłem świecącym mnogością łaskawości;
Bóg skarbem, tenci błogosławienia wielkością;
Bóg Panem, Tenci kieruie się siercem, szczerością.
Który Go miłuie w wierze, dziecięco w miłości czci,
Mowy Iego wysłuchuie z sierca
a ode złych dróg się odwraca,
ma Odeń dane wszelkie dobra doczesności.
Który Boga ma, mieć musi wszystko tenci.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria (Duetto) A T

Continuo

      Gott hat uns im heuringen Jahre gesegnet/
      Daß Wohlthun und Wohlseyn einander be=
                                             gegnet.
      Wir loben ihn Hertzlich.Und bitten darneben:
      Er woll‘ auch ein glückliches Neues Jahr ge=
                                                  ben.
      Wir hoffens von seiner beharrlichen Güte/
      Und preisens im Voraus mit danckbahrn Ge=
                                                 müthe.

Waiting...

Bóg nam błogosławił ubiegły rok cały,
Tak, że się dobre czyny ze szczęściem spotkały.
Chwalimy Go za to i prosimy wraz.
By znów dobrym rokiem chciał obdarzyć nas.
Na dobroć Jego wieczną wszak nadzieję mamy,
I z góry Go wdzięcznym sercem wychwalamy.

Waiting...

Latoś nama zechciał błogosławić Bóg,
zdrowie a Fortuna dzielą iedną z dróg.
Czcimy Ji y prosiemy z sierca głębokości,
by zechciał przydać rok nowy pełen szczęsności.
W Iego dobrości wytrwałey dufnośc mamy
a iuże go w skłonności wdzięczney wysławiamy.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Cornetto e Oboe I e Violino I col Soprano, Trombone I e Oboe II e Violino II coll' Alto, Trombone II e Taille e Viola col Tenore, Trombone III col Basso, Continuo

    All solch dein Güt wir preisen/ Vater ins
Himmels Thron/ die du uns thust beweisen
durch Christum deinen Sohn.     Und bitten
ferner dich/   gib uns ein friedsam Jahre/vor
allem Leid bewahre/und nehr uns mildiglich.

Waiting...

Chwalimy dobro całe,
Ojcze, coś w niebie tam,
Które tu okazałeś
Poprzez Chrystusa nam.
Prosimy Cię w ten czas,
Daj rok pokoju Twego,
Od cierpień uchroń nas,
Daj chleba powszedniego!

Waiting...

Wszytkie teć dobra Twe sławimy,
Oćcze na niebieskim tronie,
których dałeś nam okazanie,
o które przez Krysta, Twego Syna prosimy
a insze prośby mamy:
niech rok pełen miru będzieć nam dany,
strzeż przed wszelkim cirzpieniem,
łagodliwie ześlii nam pożywienie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Cornetto, Trombone I-III, Oboe I/II, Taille, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 30. Dezember 1725
Text: Erdmann Neumeister 1714 und 1716/17; 2: Johann Gramann 1530; 3: Jeremias 32,41; 6: Paul Eber 1580
Anlass: Sonntag nach Weihnachten
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham
Transkrypcję ze starodruku z roku od Wcielenia Pańskiego MDCCXVII przygotował p. Filip Adam Zieliński we wtóry dzień ferialny po I Niedzieli Męki Pańskiej roku od Wcielenia Pańskiego MMXX.

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. Filip Adam Zieliński 11 X 2019.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany we wrześniu roku od Wcielenia Pańskiego MMXVII, w Święto Świętego Szczepana, Pierwszego Męczennika, roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIII, w VII Niedzielę po Święcie Zesłania Ducha Świętego i we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę przed XVII Niedzielą po Święcie Zesłania Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch. Translation written in September A.D. 2017, on 26th of December A.D. 2018, on 28th of July A.D. 2019 and on 5th of October A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch.

Komentarze użytkowników