Boże, chwalimy Cię!

BWV 16 - Herr Gott, dich loben wir

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Obrzezanie Pańskie / Nowy Rok
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 16

Herr Gott, dich loben wir

Waiting...

Boże, chwalimy Cię!

Waiting...

Panie Boże, Ciebie chwalemy

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Corno da caccia col Soprano, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Herr Gott, dich loben wir,
Herr Gott, wir danken dir.
Dich, Gott Vater in Ewigkeit,
Ehret die Welt weit und breit.

Waiting...

Boże, chwalimy Cię!
Panie, wielbimy Cię!
Świat cały Twoją chwalą brzmi.
I Stwórcę przedwiecznego czci.

Waiting...

Panie Boże, Ciebie chwalemy,
Panie Boże, Tobie dziękuiemy.
Ciebie, Boga Oćca we wieczności
sławi świat rozciągnion w całości.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo B

Continuo

So stimmen wir
Bei dieser frohen Zeit
Mit heißer Andacht an
Und legen dir,
O Gott, auf dieses neue Jahr
Das erste Herzensopfer dar.
Was hast du nicht von Ewigkeit
Vor Heil an uns getan,
Und was muss unsre Brust
Noch jetzt vor Lieb und Treu verspüren!
Dein Zion sieht vollkommne Ruh,
Es fällt ihm Glück und Segen zu;
Der Tempel schallt
Von Psaltern und von Harfen,
Und unsre Seele wallt,
Wenn wir nur Andachtsglut in Herz und Munde führen.
O, sollte darum nicht ein neues Lied erklingen
Und wir in heißer Liebe singen?

Waiting...

Przeto się modlimy
W tym czasie radości
Pełni wdzięczności,
I przynosimy,
Boże, na rok ten nadchodzący
Pierwszą ofiarę serc gorących.
Czegoś Ty dla nas od wieczności
Dobrego nie uczynił, Boże?
A czy i dziś serce nie może
Odczuwać wiernej Twej miłości?
Syjon pokoju widzi dni,
Żyje we wszelkiej pomyślności.
Twoja świątynia śpiewem brzmi,
Psalm oraz harfa wciąż w niej gości.
Gorąco raduje się nasza dusza,
Gdy żar modlitwy serce porusza.
O! Czyż nie powinna
Zabrzmieć pieśń nowa?
Czyż miłość nie takie podsuwa słowa:

Waiting...

Stąd uderzamy w pienie
przy szczęsney oney godzinie
śród gorącey żarliwości
a w geście gorliwości,
w tym nowym roku, o Boże,
pierwsze poczty z sierca złożym.
Czegóżeś ode wieczności
nie uczynił dla nas zbawienia,
piersi naszey muszą wnętrzności
ninie wierność uczuć a umiłowanie!
Syon Twoy pełne widzi odpoczywanie,
szczęśliwość z benedykcyą spada nań:
Rozlega się kędy świątynia
odgłos psałterzów y arf brzmienia,
w duszyca nam pragnie wzlecieć
skoro ogień w siercu a na ustach płonie zapamiętania.
O, nie winna stąd nowotne pienie brzmieć
a my nie winniśmy z gorącego miłowania pienie wznieść?

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria B e Coro

Corno da caccia, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Chor
Lasst uns jauchzen, lasst uns freuen:
Gottes Güt und Treu
Bleibet alle Morgen neu.

Bass
Krönt und segnet seine Hand,
Ach so glaubt, dass unser Stand
Ewig, ewig glücklich sei.

Waiting...

Chór:
Spieszmy więc się w głos radować.
Boża wierność wobec nas
Jest każdego ranka nowa.

Bas:
Swą ręką błogosławi nam.
Ach! Więc wierzymy, że nasz stan
Szczęsny będzie po wieczny czas.

Waiting...

Kor:
Raduymy się, wiesielmy się,
Boża dobrość a wierność oto
pozostawa co rano nowotną.

Bas:
Ramię Iego koronuie y benedykcyi udziela,
ach, stąd wierzay, iże szczęsności wiela
wieczney, wieczney zażywać będziem.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo A

Continuo

Ach treuer Hort,
Beschütz auch fernerhin dein wertes Wort,
Beschütze Kirch und Schule,
So wird dein Reich vermehrt
Und Satans arge List gestört;
Erhalte nur den Frieden
Und die beliebte Ruh,
So ist uns schon genug beschieden,
Und uns fällt lauter Wohlsein zu.
Ach! Gott, du wirst das Land
Noch ferner wässern,
Du wirst es stets verbessern,
Du wirst es selbst mit deiner Hand
Und deinem Segen bauen.
Wohl uns, wenn wir
Dir für und für,
Mein Jesus und mein Heil, vertrauen.

Waiting...

Ach! Jezu, ma ostojo,
Twe cenne słowo weź w obronę,
Ochraniaj kościół i szkołę,
Niech Twe Królestwo będzie umocnione,
Szatańskie sztuczki zaś zniszczone.
Pokój, Panic, chciej zachować,
Niechaj zawsze tu panuje,
A już będziem Ci dziękować
Za byt dobry, w którym żyjem.
Ach Boże! Wszak Ty będziesz nam
Na pola nasze zsyłać deszcze,
Kraj nasz ulepszać ciągle jeszcze.
Ty będziesz ręką Twoją sam
Mu błogosławił, Panie.
Więc dobrze nam. Jeżeli Tobie
Okażemy w każdej dobie
Zbawco, nasze zaufanie.

Waiting...

Ach, wierne mieśce schronienia,
osłaniay takoż nadal Słowo drogie Twe,
osłaniay Kościół a mury szkolne,
stąd Twe królestwo dozna rozszerzenia
a Szatana chytra przewrotność zniweczenia;
Uchoway mir iedyny
a odpoczynek umiłowany,
stąd mamy dóbr przydanych w dostateczności,
iżbyśmy udział swoy wielki mieli w pomyślności.
Ach, Bożeż, zechciey na ziemie
spuszczać swe nadal dżdżowe spadnienie,
stale przydawać będziesz lepiey, więcey,
sprawisz, iż przez same Twe ręce
a przez benedykcyę będzieć to wzniesione.
Dobrze nam się wiedzie,
skorośmy stale na przedzie,
Tobie zadufali, Iesu, me zbawienie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria T

Oboe da caccia o Violetta, Continuo

Geliebter Jesu, du allein
Sollst meiner Seelen Reichtum sein.
Wir wollen dich vor allen Schätzen
In unser treues Herze setzen,
Ja, wenn das Lebensband zerreißt,
Stimmt unser gottvergnügter Geist
Noch mit den Lippen sehnlich ein:
Geliebter Jesu, du allein
Sollst meiner Seelen Reichtum sein.

Waiting...

Kochany Jezu, wszak Ty sam
Bądźże bogactwem duszy nam.
Przed wszystkie skarby chcemy Cię
Położyć, Jezu, w serca swe.
Gdy życia nić się rozrywa,
Bogu bliski duch zaśpiewa
Z wielką tęsknotą te słowa oto:
Kochany Jezu, wszak Ty sam
Bądźże bogactwem duszy nam.

Waiting...

Umiłowany Jesu, Tyś iedyny
duszną mą skarbnicą bydź powinny.
Pierwey chcemy niźli skarby wsze
w siercu wiernym postawić Cię,
tak, skoro zerwie się pęto żywota
głos duszy naszey, co w Bogu kontenta,
sprawi, iż rzekną stęsknione usta:
umiłowany Jesu, Tyś iedyny
duszną mą skarbnicą bydź powinny.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Corno da caccia e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II e Viola coll' Alto

All solch dein Güt wir preisen,
Vater ins Himmels Thron,
Die du uns tust beweisen
Durch Christum, deinen Sohn,
Und bitten ferner dich,
Gib uns ein friedlich Jahre,
Vor allem Leid bewahre
Und nähr uns mildiglich.

Waiting...

Chwalimy dobro cale,
Ojcze, coś w niebie tam,
Które tu okazałeś
Poprzez Chrystusa nam.
Prosimy Cię w ten czas,
Daj rok pokoju Twego,
Od cierpień uchroń nas,
Daj chleba powszedniego!

Waiting...

Wsze Twe chwalemy dobrości,
Oćcze ze stolca niebieskiego,
Które nam stawiasz w iasności,
przez Krysta, syna Twego,
prosiemy daley Cię
o lata śród miru nam przydanie,
od boleści wszey zachowanie
a łaskawe odkarmianie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: A T B, Coro: S A T B, Corno da caccia, Oboe I/II, Oboe da caccia, Violino I/II, Viola, Violetta, Continuo
Entstehungszeit: 1. Januar 1726
Text: 1-5: Georg Christian Lehms 1711; 6: Paul Eber um 1580
Anlass: Neujahr
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. Filip Adam Zieliński 9 X 2019.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład napisany w trzecią ferię trzeciego tygodnia Wielkiego Postu roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIII i Święto Świętego Linusa, Papieża i Męczennika roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch i p. dr hab. Jackowi Lipokowi, prof. UO. Translation written on 7th of March A.D. 2018 and 23rd of August of A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch and Professor Jacek Lipok.

Komentarze użytkowników