Niech będzie Najwyższemu cześć

BWV 117 - Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 117

Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut

Waiting...

Niech będzie Najwyższemu cześć

Waiting...

Bądź uwielbienie ze czcią dobrości nawięcszey

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut,
Dem Vater aller Güte,
Dem Gott, der alle Wunder tut,
Dem Gott, der mein Gemüte
Mit seinem reichen Trost erfüllt,
Dem Gott, der allen Jammer stillt.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Waiting...

Niech będzie Najwyższemu cześć,
On Ojcem jest miłości.
Do Niego serca chciejmy wznieść,
On słynie z dzieł wielkości.
Pociechą darzy duszę mą,
Oddala wszelką dolę złą.
Cześć, cześć naszemu Bogu!

Waiting... ŚE 605/1

Bądź uwielbienie ze czcią dobrości nawięcszey,
Oćcu dobrości wszelakiey,
BOGU, tenci dziwy czyni wszystkie,
BOGU, tenci mą naylichszą cząstkę
napełnia opwitym swem cieszeniem,
BOGU, tenci wszey żałości niesie uciszenie.
BOGU naszemu daycie uczczenie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo B

Continuo

Es danken dir die Himmelsheer,
O Herrscher aller Thronen,
Und die auf Erden, Luft und Meer
In deinem Schatten wohnen,
Die preisen deine Schöpfermacht,
Die alles also wohl bedacht.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Waiting...

Zastępy niebios sławią Cię,
I to, co jest w przestworzu,
Na ziemi co znajduje się
I to, co żyje w morzu,
Żeś Ty, wszechmądry Boże nasz,
Je stworzył i w opiece masz.
Cześć, cześć naszemu Bogu!

Waiting... ŚE 605/2

Niebiańskie szeregi Ci dziękuią,
o, Rządzący trony wszemi,
y ci, co w morzu, powietrzu, na ziemi
w cieniu Twego spowiciu żyią,
ci sławią stwórcze Twe mocności,
teć wszech miewaią w opatrzności.
Dać wam BOGU naszemu wyraz czci!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria T

Oboe d'amore I/II, Continuo

Was unser Gott geschaffen hat,
Das will er auch erhalten;
Darüber will er früh und spat
Mit seiner Gnade walten.
In seinem ganzen Königreich
Ist alles recht und alles gleich.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Waiting...

To, czemu Bóg istnienie dał,
Czyż nie miałby zachować?
I czyżby tym niechętnie miał
W swej lasce wciąż kierować?
W Królestwie Jego święty ład,
Twór każdy Jego rządom rad.
Cześć, cześć naszemu Bogu!

Waiting... ŚE 605/3

Czegóż BÓG nasz dokonał stworzenia
pragnie takoż Onci, by bezpiecznie stało;
przeto chce, iżby w każdey godzinie
w nim przebaczenie Iego panowało.
Wszemu, co pod Iego panowaniem żywie
wszędy bywa prawie, wszędy sprawiedliwie.
Naszemu BOGU niech cześć dana bywa.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Choral

Instrumentierung nicht überliefert

Ich rief dem Herrn in meiner Not:
Ach Gott, vernimm mein Schreien!
Da half mein Helfer mir vom Tod
Und ließ mir Trost gedeihen.
Drum dank, ach Gott, drum dank ich dir;
Ach danket, danket Gott mit mir!
Gebt unserm Gott die Ehre!

Waiting...

Do Boga gdym w niedoli swej
Zawołał: Ach, mój Panie,
Nade mną się zlitować chciej,
Wysłuchał me błaganie.
Więc dzięki, Boże, składam Ci
Po wszystkie życia mego dni.
Cześć, cześć naszemu Bogu!

Waiting... ŚE 605/4

Śród biady mey Pana wołałem,
Ach BOŻE, posłysz krzyk moy z dali,
wspomógł mię dobrodziey, śmirć oddalił,
dał, by cieszenie wzrastało.
Stąd, ach BOŻE, Twoim dziękczynienie,
ach, dziękuycież BOGU pospołu przy mnie!
Oddaycie BOGU naszemu chwalenie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo A

Violino I/II, Viola, Continuo

Der Herr ist noch und nimmer nicht
Von seinem Volk geschieden,
Er bleibet ihre Zuversicht,
Ihr Segen, Heil und Frieden;
Mit Mutterhänden leitet er
Die Seinen stetig hin und her.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Waiting...

Swojego ludu nigdy Bóg
Zaprawdę nie odstąpił;
Żadnemu nigdy z wiernych sług
Swej laski nie poskąpił;
Rękoma matki wiedzie nas
I czujnie strzeże w każdy czas.
Cześć, cześć naszemu Bogu!

Waiting... ŚE 605/5

Pan ieszcze nie a w żadnym czasie
od ludu Swego oddzielić nie da sie,
Onci pozostawa Iego zaufaniem,
szczęsnością, zdrowiem a uradowaniem.
Za sprawą dłoni matczyney Iego przewodu
wiedzione stale swoie tamo y tu.
Chwałę oddaycie naszemu BOGU!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Aria B

Violino solo, Continuo

Wenn Trost und Hülf ermangeln muss,
Die alle Welt erzeiget,
So kommt, so hilft der Überfluss,
Der Schöpfer selbst, und neiget
Die Vateraugen denen zu,
Die sonsten nirgend finden Ruh.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Waiting...

Gdy już na pomoc w świecie tym
Nadzieje utracone,
Sam Stwórca wnet w bogactwie swym
Swe oczy ma zwrócone
Na naszą nędzę, na nasz trud,
Pokojem darzy wierny lud.
Cześć, cześć naszemu Bogu!

Waiting... ŚE 605/6

Skoro pociecha z pomocą naleźć sie nie daią,
co okazuie wszelka ziemia,
przybywa z bogactwem wspomożenia,
Stworzyciel sam, skłaniaiąc
uszu Oćcowskiech ku tym z ludzi,
które w żadnym mieśccu pokoiu nie maią.
BOGA chcieycie chęć czci wzbudzić.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Aria A

Flauto traverso I, Violino I/II, Viola, Continuo

Ich will dich all mein Leben lang,
O Gott, von nun an ehren;
Man soll, o Gott, den Lobgesang
An allen Orten hören.
Mein ganzes Herz ermuntre sich,
Mein Geist und Leib erfreue sich.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Waiting...

Przez wszystkie życia mego dni
Chcę sławić Cię, o Panie!
Niech hymn mój wdzięczny zabrzmi Ci
Co wieczór, co zaranie.
Niech w sercu radość budzi się,
A duch i ciało wielbi Cię.
Cześć, cześć naszemu Bogu!

Waiting... ŚE 605/7

Chcęć iako długo żywot trwa na ziemi,
o BOŻE, odtąd Ci dawać chwałę;
człek winien, o BOŻE, chwalne pienie
posłyszeć wszędy, na ziemi całey.
Sercu zachęty nie potrzeba memu,
duch moy wtóruie ciału wesołemu.
BOGU cześć oddawaycie naszemu!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

8. Recitativo T

Continuo

Ihr, die ihr Christi Namen nennt,
Gebt unserm Gott die Ehre!
Ihr, die ihr Gottes Macht bekennt,
Gebt unserm Gott die Ehre!
Die falschen Götzen macht zu Spott,
Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott:
Gebt unserm Gott die Ehre!

Waiting...

W Chrystusie macie imię swe,
Oddajcie więc cześć Bogu!
Bożą mocą chlubicie się,
Oddajcie więc cześć Bogu!
Bożkami wzgardzić trzeba nam,
Bogiem jest Pan, Bogiem jest Pan:
Cześć, cześć naszemu Bogu!

Waiting... ŚE 605/8

Wy, imię Chrysta wzywaiący,
BÓG nasz niech widzi was cześć Mu daiących!
Wy, BOŻĄ mocność wyznawaiący,
niech BOGU od was cześć daną bywa!
Bałwany łżywe trzeba wam wydrwiwać,
Pan BOGIEM, Panem BÓG zasię:
BOGU waszemu cześć w każdym czasie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

9. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

So kommet vor sein Angesicht
Mit jauchzenvollem Springen;
Bezahlet die gelobte Pflicht
Und lasst uns fröhlich singen:
Gott hat es alles wohl bedacht
Und alles, alles recht gemacht.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Waiting...

Przed Jego tron pójdźmy więc wraz
Z wesołym dziś skakaniem.
Bo się odwdzięczyć Mu już czas
Radosnym tym śpiewaniem:
Obmyślił dobrze wszystko Pan
I wszystko dobrze zrobił sam.
Cześć, cześć naszemu Bogu!

Waiting... ŚE 605/9

Stąd przybywaicie przed Obliczność Iego
skokami pełnemi wesela okazania;
powinność szczęsnych spełńcie, radosnego
niech posłyszymy dźwięki naszego pienia:
zrządził BÓG dobrze stworzenie cale
a wsze, wsze udziałał doskonale.
Naszemu BOGU datek od nas w chwale!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: A T B, Coro: S A T B, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 1728/31
Text: Johann Jakob Schütz 1673
Anlass: unbekannt
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE i p. Markowi Roderich-Pfau poświęcam propozycję przekładu spisaną w Święto Ś. Andrzeja Boboli, Męczennika, roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXI°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH and Mr. Marc Roderich-Pfau I dedicate the proposal of the translation written on 16th May A.D. 2021. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników