Mesjasz (Oratorium)

HWV 56 - Messaiash

– Jerzy Fryderyk Haendel

Napisane na święto: 19 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Parafrazy W34, Parafrazy Anuszki
Dostępne nagrania:
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury, King's College & Cambridge Choir
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Parafrazy W34

Parafrazy Anuszki

HWV 56

Messaiash

Waiting...

Mesjasz (Oratorium)

Waiting...

Mesjasz

Waiting...

Part I

Part I

Waiting...

Część pierwsza

Waiting...

Część I

Waiting...

Scene 1

Scene 1: Isaiah's Prophecy of Salvation

Old Testament Promises of The Coming Messiah

Waiting...

Scena 1: Starotestamentowe proroctwa o przyjściu Mesjasza

Starotestamentowe proroctwa o przyjściu Mesjasza
Waiting...

Scene 1: Proroctwo Izajasza o Zbawieniu

Stary Testament zapowiada przyjście Mesjasza
Waiting...

1. Sinfony (instrumental)

Waiting...

Sinfonia

Waiting...
Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Comfort ye my people (tenor)

Comfort ye, comfort ye, My people, saith your God; speak ye comfortably to Jerusalem; and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned.The voice of him that cried in the wilderness: Prepare ye the way of the Lord; make straight in the desert a highway for our God.

Waiting... Isaiah 40:1-3

Recytatyw tenoru

Pocieszcie, pocieszcie mój lud! - mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana. Głos się rozlega: Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!

Waiting... Iz 40:1-3

Pocieszajcie, pocieszajcie Mój Lud! - mówi Wasz Bóg. Przemawiajcie zachęcająco do Jeruzalemu, wykrzykujcie do niego, że swoje przeciwności już przezwyciężył,  że jego nieprawości są już wybaczone. Jego Głos, który krzyczy na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, wybudujcie na pustyni prostą autostradę dla naszego Boga.

Waiting... Iz 40:1-3
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Ev'ry valley shall be exalted (tenor)

Every valley shall be exalted, and every mountain and hill made low, the crooked straight and the rough places plain.

Waiting... Isaiah 40:4

Aria tenoru

Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką.

Waiting... Iz 40:4

Niech każda dolina będzie podniesiona, a każda góra i wzgórze obniżone, to co pokrzywione będzie wyprostowane, a wszelkie nierówności będą wygładzone.

Waiting... Iz 40:4
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

4. And the glory of the Lord (chorus)

And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together: for the mouth of the Lord hath spoken it.

Waiting... Isaiah 40:5

Chór

Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały.

Waiting... Iz 40:5

I chwała Pana się objawi, i wszelkie ciało razem ją zobaczy, bo usta Pana tak powiedziały.

Waiting... Iz 40:5
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

Scene 2: The Coming Judgment

Waiting...

Scena 2 Nadchodzący Sąd

Waiting...

Scene 2: Nadchodzący Sąd

Waiting...

5. Thus saith the Lord of hosts (bass)

Thus saith the Lord of Hosts: Yet once a little while and I will shake the heavens and the earth, the sea and the dry land; and I will shake all nations; and the desire of all nations shall come. The Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in; behold, he shall come, saith the Lord of Hosts

Waiting... Malachi 3:1

Recytatyw basu

Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, [a jest to] jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom, mówi Pan Zastępów. Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów.

Waiting... Ag 2:6-7, Ml 3:1

Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze jedna mała chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i suchy ląd. I poruszę wszystkie narody, i pragnienie wszystkich narodów nadejdzie (wypełni się?). Pan, którego szukacie, nagle przybędzie do swej świątyni, oto wysłannik Przymierza, którym się zachwycicie, Patrzcie, oto nadchodzi,  mówi Pan Zastępów.

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

6. But who may abide the day of His coming (alto or bass)

But who may abide the day of his coming and who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire

Waiting... Malachi 3:2

Aria altu (lub basu)

Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy.

Waiting... Ml 3:2

Ale kto, będzie w stanie przetrwać Dzień Jego przyjścia i kto wytrzyma, kiedy się pojawi, bo jest On jak ogień oczyszczający 

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

7. And he shall purify the sons of Levi (chorus)

And he shall purify the sons of Levy, that they may offer unto the Lord an offering of righteousness

Waiting... Malachi 3:3

Chór

Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe.

Waiting... Ml 3:3

I oczyści synów Lewiego (znaczy kapłanów w świątyni), by mogli Panu składać ofiary sprawiedliwości

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

Scene 3: The Prophecy of Christ's Birth

Waiting...

Scena 3

Waiting...

Scene 3: Proroctwo o Narodzeniu Chrystusa

Waiting...

8. Behold, a virgin shall conceive (alto)

Behold! a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel, God with us

Waiting... Isaiah 7:14; Matt. 1:23

Recytatyw altu

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.

Waiting... Iz 7:16, Mt 1:23

Patrzcie! Oto dziewica pocznie i urodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel, Bóg z nami.

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

9. O thou that tellest good tidings to Zion (alto and chorus)

O thou that tellest good tidings of Zion, get thee up into the high mountain; O thou that tellest good tidings to Jerusalem, lift up thy voice with strength; lift it up, be not afraid; say unto the cities of Judah, Behold your God! Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee

Waiting... Isaiah 40:9; Isaiah 60:1

Aria altu i chór

Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: Oto wasz Bóg! Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą.

Waiting... Iz 40:9 , Iz 60:1

O ty, która zwiastujesz dobre wieści z Syjonu, wejdźże na wysoką górę; 
O ty, która zwiastujesz dobre wieści dla Jeruzalem, podnieś swój głos z mocą;
podnieś głos, nie obawiaj się niczego, Mów do miast Judy: Patrzcie, Oto wasz Bóg!
Powstań! Świeć!
Bo nadeszło twoje światło i Chwała Pana wzniesiona jest nad tobą.

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

10. For behold, darkness shall cover the earth (bass)

For, behold, darkness shall cover the earth, and gross darkness the people; but the Lord shall arise upon thee; and His glory shall be seen upon thee, and the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising

Waiting... Isaiah 60:2-3

Recytatyw basu

Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu.

Waiting... Iz 60:2-3

A zatem patrz, ciemność okryje ziemię, a całkowita ciemność spowije narody, ale Pan wzniesie się nad tobą, a Chwała Jego nad tobą zajaśnieje;

I narody (Poganie) przyjdą do twego światła i królowie do blasku twego wschodu

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

11. The people that walked in darkness have seen a great light (bass)

The people that walked in darkness have seen a great light; and they that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined

Waiting... Isaiah 9:2

Aria basu

Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.

Waiting... Iz 9:2

Naród, który chodził w ciemnościach ujrzał światłość wielką, a ci, którzy mieszkają w krainie spowitej cieniem śmierci, nad nimi właśnie zabłysło światło

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

12. For unto us a child is born (chorus)

For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder; and his name shall be called Wonderful Counsellor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace

Waiting... Isaiah 9:6

Chór

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

Waiting... Iz 9:5

Oto dla nas Dziecko się narodziło,  Syn został nam dany; władza rządzenia spocznie na Jego barkach (zostanie premierem?), a Jego Imię będzie ogłoszone: Wspaniały Doradca, Potężny Bóg, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. 

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

Scene 4: The Annunciation to the Shepherds

The Birth of Messiah

Waiting...

Narodziny Mesjasza

Waiting...

Scena 4: Obwieszczenie do Pasterzy

Narodziny Mesjasza

Waiting...

13. Pifa ("pastoral symphony": instrumental)

Waiting...

Pastoral Symphony

Waiting...
Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

14a. There were shepherds abiding in the fields (soprano)

There were shepherds abiding in the field, keeping watch over their flocks by night

Waiting... Luke 2:8

Recytatyw sopranu

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.

Waiting... Łk 2:8

Pasterze przebywali na polu, trzymając straż nocną pilnowali swoich stad.

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

14b. And lo, the angel of the Lord (soprano)

And lo! the Angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid

Waiting... Luke 2:9

Chór

Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.

Waiting... Łk 2:9

Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

15. And the angel said unto them (soprano)

And the Angel said unto them, Fear not; for behold I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people; for unto you is born this day in the city of David, a Saviour, which is Christ the Lord

Waiting... Luke 2:10-11

Recytatyw sopranu

Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 

Waiting... Łk 2:10-11, 13

A anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkich ludzi: Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

16. And suddenly there was with the angel (soprano)

And suddenly there was with the Angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying:

Waiting...

Recytatyw sopranu

I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

Waiting... Łk 2:13

I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

17. Glory to God in the highest (chorus)

Glory to God in the highest, and peace on earth, goodwill towards men

Waiting... Luke 2:13-14

Chór

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.

Waiting... Łk 2:14

Chwała Bogu na wysokościach, a pokój na ziemi i życzliwość wobec ludzi.

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

Scene 5: Christ's Healing and Redemption

Messiah's Invitation To The People

Waiting...

Scena 4

Waiting...

Scena 5: Uzdrowienie i Odkupienie Chrystusowe

Mesjańskie wezwanie do Ludu

Waiting...

18. Rejoice greatly, O daughter of Zion (soprano)

Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout, O daughter of Jerusalem! behold, thy King cometh unto thee! He is the righteous Saviour, and he shall speak peace unto the heathen

Waiting... Zechariah 9:9-10

Aria sopranu 1

Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. (...) pokój ludom obwieści.

Waiting... Za 9:9-10

Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Bo oto Król twój idzie do ciebie. On jest sprawiedliwym Zbawicielem, On będzie ogłaszał pokój poganom.

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

19. Then shall the eyes of the blind be opened (soprano)

Then shall the eyes of the blind be opened, and the ears of the deaf unstopped; then shall the lame leap as a hart, and the tongue of the dumb shall sing

Waiting... Isaiah 35:5-6

Recytatyw altu

Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie;

Waiting... Iz 35:5-6

Wtedy otworzą się oczy niewidomych i uszy głuchych zostaną przetkane. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych zaśpiewa.

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

20. He shall feed his flock like a shepherd (alto and soprano)

He shall feed his flock like a shepherd, and he shall gather the lambs with his arm, and carry them in his bosom, and gently lead those that are with young.
Come unto him, all ye that labour and are heavy laden, and he will give you rest. Take his yoke upon you, and learn of him, for he is meek and lowly of heart, and ye shall find rest unto your souls

Waiting... Isaiah 40:11, Matt. 11:28-29

Aria altu i sopranu

Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.

Waiting... Iz 40:11, Mt 11:28-29

Będzie karmił swe stado jak pasterz, zbierze owce w swoje ramiona, nosić je będzie w swych objęciach na swojej piersi, a łagodnie poprowadzi te, co mają młode.

Przyjdźcie do niego wszyscy, którzy się mozolicie i jesteście bardzo objuczeni, o On da wam odpoczywać. Weźcie jego jarzmo na siebie i uczcie się od Niego, bo jest łagodny i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

21. His yoke is easy (chorus)

His yoke is easy and his burden is light.

Waiting...

Chór

Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Waiting... Mt 11:30

Jego jarzmo jest wygodne, a Jego brzemię lekkie.

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

Part II

Part the seond

Waiting...

Część druga

Waiting...

Part II

Waiting...

Scene 1: Christ's Passion

Sacrificial Mission Of The Messiah

Waiting...

Scena 1: Misja Mesjasza ?

Waiting...

Scena 1: Pasja Chrystusa

Ofiarna misja Mesjasza.

Waiting...

22. Behold the Lamb of God (chorus)

Behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world

Waiting... John 1:29

Chór

Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.

Waiting... Jn 1:29

Oto Baranek Boży, który zabierze Grzech ze świata!

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

23. He was despised and rejected of men (alto)

He was despised and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief. He gave his back to the smiters, and his cheeks to them that plucked off the hair; he hid not his face from shame and spitting

Waiting... Isaiah 53:3, Isaiah 50:6

Aria altu

Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.

Waiting... Iz 53:3 , Iz 50:6

On był wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem. On dał swój grzbiet bijącym z dużą siłą i policzki rwącym Mu włosy z brody. Nie zasłonił  swojej twarzy przed zniewagami i opluciem

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

24. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows (chorus)

Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows! He was wounded for our transgressions; he was bruised for our iniquities; the chastisement of our peace was upon him

Waiting... Isaiah 53:4

Chór

Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas.

Waiting... Iz 53:4

Lecz On dźwigał ciężar naszej rozpaczy, I obarczył się naszym nieszczęściem! On został zraniony za nasze naruszenie Prawa, i posiniaczony za naszą nieprawość; kara chłosty, która zapewnia nam pokój spadła na Niego. 

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

25. And with his stripes we are healed (chorus)

And with his stripes we are healed

Waiting... Isaiah 53:5

Chór

Jego ranami jesteśmy uzdrowieni.

Waiting... Iz 53:5

I w jego pręgach jesteśmy uzdrowieni.

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

26. All we like sheep have gone astray (chorus)

All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all

Waiting... Isaiah 53:6

Chór

Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich.

Waiting... Iz 53:6

Wszyscy pobłądziliśmy jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan włożył na Niego nieprawość nas wszystkich.

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

27. All they that see him laugh him to scorn (tenor)

All they that see him, laugh him to scorn; they shoot out their lips, and shake their heads saying:

Waiting... Psalm 22:7

Recytatyw tenoru, Chór ???

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową:

Waiting... Ps 22:8

Wszyscy, którzy Go widzą szydzą z Niego, rozciągają swe wargi w uśmiechu, potrząsają głowami mówiąc:

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

28. He trusted in God that he would deliver him (chorus)

He trusted in God that He would deliver him; let Him deliver him, if He delight in him

Waiting... Psalm 22:8; Matt. 27:43

Chór

Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, niechże go wyrwie, jeśli go miłuje.

Waiting... Ps 22:9

Zaufał Panu, niechże go wybawi; niechże go wybawi, jeśli jest Nim zachwycony

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

29. Thy rebuke hath broken his heart (tenor or soprano)

Thy rebuke hath broken his heart; he is full of heaviness. He looked for some to have pity on him, but there was no man, neither found he any to comfort him

Waiting... Psalm 69:20

Recytatyw , Aria tenoru, Recytatyw sopranu 1

Hańba złamała moje serce i sił mi zabrakło, na współczującego czekałem, ale go nie było, i na pocieszających, lecz ich nie znalazłem.

Waiting... Ps 69:21

Twoja nagana złamała Jego serce; jest całkowicie przygnieciony ciężarem. Rozglądał się za kimś, kto okazałby Mu litość, ale nikogo takiego nie było, ani nie znalazł nikogo, kto okazałby mu wsparcie i podniósł na duchu.

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

30. Behold and see if there be any sorrow (tenor or soprano)

Behold, and see if there be any sorrow like unto his sorrow

Waiting... Lamentations 1:12

Aria tenor

Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza, którą doświadczył mnie Pan, gdy gniewem wybuchnął.

Waiting... Lm 1:12

Popatrzcie, czy może być nieszczęście większe niż Jego nieszczęście

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

Scene 2: Christ's Death and Resurrection

Waiting...

Scena 2

Waiting...

Scena 2: Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

Waiting...

31. He was cut off (tenor or soprano)

He was cut off from the land of the living; for the trangressions of Thy people was he stricken

Waiting... Isaiah 53:8

Recytatyw sopranu

Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć.

Waiting... Iz 53:8b

Został wyrwany z krainy żyjących; za przestępstwa Twojego ludu został porażony

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

32. But thou didst not leave his soul in hell (tenor or soprano)

But Thou didst not leave his soul in hell; nor didst Thou suffer Thy holy one to see corruption

Waiting... Acts 2:31

Aria sopranu

bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.

Waiting... Ps 16:10

Ale Ty nie pozostawisz jego duszy w piekle, ani nie ścierpisz tego, by Twój Święty zobaczył zepsucie

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

Scene 3: Christ's Ascension

Waiting...

Scena 3

Waiting...

Scena 3: Wniebowstąpienie Chrystusa

Waiting...

33. Lift up your heads, O ye gates (chorus)

Lift up your heads, O ye gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and the King of Glory shall come in. Who is the King of Glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O ye gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and the King of Glory shall come in. Who is the King of Glory? The Lord of Hosts, He is the King of Glory

Waiting... Psalm 24:7-10

Chór

Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. Któż jest tym Królem chwały? Pan, dzielny i potężny, Pan, potężny w boju. To Pan Zastępów: On sam Królem chwały.

Waiting... Ps 24:7-10

Bramy, podnieście swe szczyty i bądźcie uniesione, aby były otwarte odwieczne drzwi, aby mógł wkroczyć Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan, dzielny i potężny, Pan, potężny w boju. Bramy, podnieście swe szczyty i bądźcie otwarte odwieczne drzwi, aby mógł wkroczyć Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? To Pan Zastępów: On sam jest Królem Chwały.

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

Scene 4: Christ's Reception in Heaven

Ascension Of Messiah To Glory

Waiting...

Scena 4: Wywyższenie Mesjasza

Waiting...

Scena 4: Przyjęcie/Powitanie Chrystusa w Niebie

[Na Recepcji w Niebie Jezus przyjmie Ciebie :-)]

Waiting...

34. Unto which of the angels (tenor)

Unto which of the Angels said he at any time, Thou art My son, this day have I begotten thee?

Waiting... Hebrews 1:5

Recytatyw tenoru

Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?

Waiting... Hbr 1:5

Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

35. Let all the angels of God worship Him (chorus)

Let all the angels of God worship him

Waiting... Hebrews 1:6

Chór

Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!

Waiting... Hbr 1:6b

Niech wszyscy aniołowie Boży oddadzą Mu cześć/uwielbią Go

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

Scene 5: The Beginnings of Gospel Preaching

Waiting...

Scena 5

Waiting...

Scena 5: Początek głoszenia Ewangelii

Waiting...

36. Thou art gone up on high (soprano)

Thou art gone up on high; thou hast led captivity captive, and received gifts for men, yea, even from thine enemies, that the Lord God might dwell among them

Waiting... Psalm 68:18; Ephesians 4:8

Aria sopranu 2 (lub basu)

Rydwanów Bożych jest tysiące tysięcy: to Pan do świątyni przybywa z Synaju.

Waiting... Ps 68:18

Twój kunszt osiągnął wyżyny, Ty zechciałeś powieść jeńców do niewoli, i otrzymałeś dary dla ludzi, o tak! nawet od Twoich wrogów, tak aby sam Pan Bóg mógł zamieszkać pośród nich

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

37. The Lord gave the word (chorus)

The Lord gave the word, great was the company of the preachers

Waiting... Psalms 68:11

Chór

Pan wypowiada słowo do zwiastunów pomyślnych nowin: Wielkie wojsko.

Waiting... Ps 68:12

Pan dał Słowo, że rzesza głosicieli jego głosicieli jest wielka

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

38. How beautiful are the feet (soprano)

How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things

Waiting... Romans 10:15

Aria sopranu 1

Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!

Waiting... Rz 10:15

Jak piękne są nogi tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę o pokoju, i przynoszą dobre wieści o dobrych rzeczach

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

39. Their sound is gone out (chorus)

Their sound is gone out into all lands, and their words unto the ends of the world

Waiting... Romans 10:18

Chór

Ależ tak: Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa.

Waiting... Rz 10:18b

Ich dżwięk rozległ się we wszystkich krainach, a słowa ich dotarły aż do krańców Ziemi.  

Waiting...
2016-10-09

Wygląda na to, że Vaclaw Luks nie nagrał tego chóru. Po arii sopranu przechodzi zaraz do arii basu.

 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

Scene 6: The World's Rejection of the Gospel

Disciplining Of The Nations At The Second Advent of Messiah

Waiting...

Scena 6

Waiting...

Scena 6: Odrzucenie Ewangelii przez Świat

Dyscyplinowanie Narodów przed Drugim Przyjściem Mesjasza

Waiting...

40. Why do the nations so furiously rage together (bass)

Why do the nations so furiously rage together, and why do the people imagine a vain thing? The kings of the earth rise up, and the rulers take counsel together against the Lord, and against His anointed

Waiting... Psalms 2:1-2

Aria basu

Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły? Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi:

Waiting... Ps 2:1-2

Dlaczego Narody z dziką wściekłością kłębią się razem, na cóż ludzie wyobrażają sobie próżne rzeczy?
Dlaczego królowie Ziemi buntują się, a władcy narodów spiskują naradzając się przeciwko Bogu, i przeciw Jego Pomazańcowi

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

41. Let us break their bonds asunder (chorus)

Let us break their bonds asunder, and cast away their yokes from us

Waiting... Psalm 2:3

Chór

Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od siebie Ich pęta!

Waiting... Ps 2:3

Dalej! rozerwijmy ich więzy na strzępy, odrzućmy od siebie daleko ich jarzma

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

42. He that dwelleth in heaven (tenor)

He that dwelleth in heaven shall laugh them to scorn; the Lord shall have them in derision

Waiting... Psalm 2:4

Recytatyw tenoru

Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa,

Waiting... Ps 2:4

Ten, który mieszka w Niebiosach wyśmieje ich z pogardą, Pan poniży ich i wyszydzi

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

Scene 7: God's Ultimate Victory

Waiting...

Scena 7

Waiting...

Scena 7: Ostateczne zwycięstwo Boga

Waiting...

43. Thou shalt break them with a rod of iron (tenor)

Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel

Waiting... Psalm 2:9

Aria tenoru

Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz.

Waiting... Ps 2:9

Ty złamiesz i zniszczysz ich uderzeniem rózgi żelaznej, roztrzaskasz ich w drobny mak jak naczynie gliniane zrobione przez garncarza 

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

44. Hallelujah (chorus)

For the Lord God Omnipotent reigneth The Kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ; and he shall reign for ever and ever King of kings, and Lord of lords. HALLELUYAH!

Waiting... Rev. 11:1, Rev. 19:6, Rev. 19:16

Chór

I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. I siódmy anioł zatrąbił. A w niebie powstały donośne głosy mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków! A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW.

Waiting... Ap 19:6, 11:15, Ap 19:16

Ponieważ Bóg Wszechmogący zakrólował wszystkie królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i Jego Pomazańca;
I On będzie panował na zawsze i na wieki wieków.
Król królów, Pan panów,
ALLELUJA!

Waiting...
 • Suzuki
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

Part III

Part the third

Waiting...

Część trzecia

Część trzecia
Waiting...

Part III

Część III

Waiting...

Scene 1: The Promise of Eternal Life

The Hope of The Redeemed

Waiting...

Scena 1: Nadzieja na zmartwychwstanie, pochwycenie i przemienienie

Waiting...

Scena 1: Obietnica Życia Wiecznego

Nadzieja Zbawienia (Odkupienia) 

Waiting...

45. I know that my Redeemer liveth (soprano)

I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth; and though worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. For now is Christ risen from the dead, the first-fruits of them that sleep

Waiting... Job 19:25-26 ,1 Corinthians 15:20

Aria sopranu 1

Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje, i ciałem swym Boga zobaczę. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy owoc spośród tych, co pomarli.

Waiting... Joba 19:25-26 , 1 Kor 15:20

Wiem, że mój odkupiciel żyje i stanie Ostatniego Dnia nad całą ziemią. I chociaż robaki zniszczą moje ciało, to mimo wszystko w swoim własnym ciele ujrzę Boga. Jak do teraz tylko Chrystus powstał z martwych, jako pierwszy plon owoców spośród tych co umarli. 

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

46. Since by man came death (chorus)

Since by man came death…
By man came also the resurrection of the dead
For as in Adam all die…
Even so in Christ shall all be made alive

Waiting... 1 Cor. 15:21 -22

Kwartet

Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni,

Waiting... 1 Kor 15:21-22

Ponieważ przez człowieka przyszła śmierć...
Przez człowieka również przyszło zmartwychwstanie z tej śmierci
Bo jak w Adamie wszyscy umierają..., tak w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

Scene 2: The Day of Judgment

Waiting...

Scena 2

Waiting...

Scena 2: Dzień Sądu

Waiting...

47. Behold, I tell you a mystery (bass)

Behold, I tell you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet

Waiting... 1 Cor. 15:51-52

Recytatyw basu

Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby.

Waiting... 1 Kor 15:51-52a

Zobaczcie, oznajmiam wam tajemnicę: nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni;  W jednej chwili, w oka mgnieniu, na ostatnią trąbę.

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

48. The trumpet shall sound (bass)

The trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality

Waiting... 1 Cor. 15:52 -54

Aria basu

Zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność.

Waiting... 1 Kor 15:52b-54

Gdy ta Trąba zabrzmi, a zmarli zostaną wzbudzeni jako nieskazitelni, a my zostaniemy przemienieni.
Ponieważ to co niszczejące musi się odziać w niezniszczalność, a to co śmiertelne musi ubrać się w nieśmiertelność.

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

Scene 3: The Final Conquest of Sin

Waiting...

Scena 3

Waiting...

Scena 3: Ostateczne pokonanie grzechu

Waiting...

49. Then shall be brought to pass (alto)

Then shall be brought to pass the saying that is written: Death is swallowed up in victory!

Waiting... 1 Cor 15:54

Alt

A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć.

Waiting... 1 Kor 15:54

Wtedy zostanie przywołane porzekadło, jak jest zapisane: Śmierć została połknięta/pochłonięta w zwycięstwie!

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

50. O death, where is thy sting (alto and tenor)

O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law

Waiting... 1 Cor. 15:55-56

Duet altu i tenoru

Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo.

Waiting... 1 Kor 15:55-56

O śmierci, gdzież jest twoje żądło zadające ból?
O grobie, gdzież jest twe zwycięstwo?
Bo żądłem śmierci jest grzech, a mocną stroną/potęgą grzechu jest Prawo

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

51. But thanks be to God (chorus)

But thanks be to God, who giveth us the victory through our Lord Jesus Christ

Waiting... 1 Cor. 15:57

Chór

Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Waiting... 1 Kor 15:57

Ale dzięki niech będą Bogu, który dał nam Zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

52. If God be for us, who can be against us (soprano)

If God be for us, who can be against us? who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth, who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather that is risen again, who makes intercession for us

Waiting... Romans 8:31-34

Aria sopranu 2

Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

Waiting... Rz 8:31, 33-34

Jeżeli Bóg z nami, któż może być przeciwko nam? Któż wniesie cokolwiek, aby oskarżyć wybranego przez Boga?
Skoro sam Bóg go usprawiedliwia, któż zatem mógłby go potępić? 
Czy mógłby to być Chrystusa, który umarł, potem zmartwychwstał, a teraz wstawia się za nami?

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

53. Worthy is the Lamb (chorus)

Worthy is the Lamb that was slain, and hath redeemed us to God by his blood, to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honour, and glory, and blessing. Blessing, and honour, glory and power, be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb, for ever and ever

Waiting... Rev. 5:12-13

Chór

Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!

Waiting... Ap 5:12-13

Wart jest czci Baranek zabity, który przywrócił nas do więzi z Bogiem przez swoją krew, aby otrzymać władzę, i majątek, i mądrość, i siłę, i zaszczyt, i chwałę, i błogosławieństwo.

Błogosławieństwo i honor, chwała i władza, niech spoczną na Tym, który zasiada na tronie, i na Baranku, na wieki wieków.

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

Scene 4: The Acclamation of the Messiah

Final Triumph Of Messiah

Waiting...

Scena 4: Ostateczny triumf Mesjasza

Waiting...

Scena 4: Powszechne przyjęcie ( aklamacja) Mesjasza

Ostateczny triumf Mesjasza

Waiting...

. Amen (chorus)

Amen

Waiting... Rev. 5:13

Chór

Amen.

Waiting... Ap 22.20

Amen

Waiting...
 • Peter Dijkstra, 2015
 • Sthephen Cleubury
 • Vaclav Luks, 2011
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Parafrazy Anuszki

Gliwice, 10 października 2016 r.

Trzecia część dziś przetłumaczona, całość lekko poprawiona. Całość wygląda zadowalająco. AA

(Na Recepcji w Niebie Jezus chce przyjąć też Ciebie.... :-))

Komentarze użytkowników