Serdecznie Panie kocham Cię

Bux 41 - Herzlich lieb hab ich dich, o Herr

– Dietrich Buxtehude

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński, Armin Teske, inne
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

Herzlich lieb hab ich dich, o Herr

Waiting...

Z sierca, o Panie, darzę Cię miłością

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Herzlich lieb hab ich dich, o Herr,
Ich bitt', wol'st sein von mir nicht fern
Mit deiner Güt' und Gnaden.
Die ganze Welt nicht freuet mich,
Nach Himmel und Erd' nicht frag' ich,
Wenn ich dich nur kann haben;
Und wenn mir gleich mein Herz zerbricht,
So bist doch du mein' Zuversicht,
Mein Teil und meines Herzens Trost,
Der mich durch sein Blut hat erlöst.
Herr Jesu Christ,
Mein Gott und Herr, mein Gott und Herr,
In Schanden laß mich nimmermehr!

Waiting...

Z sierca, o Panie, darzę Cię miłością,
proszę ia, nie chciey daleko bydź ode mię
ze Twemi dobrością a łaskawością.
Świat wszelki mi nie zadowoleniem,
nie pytam o to, co iest ziemie, w Niebie,
ieślim w możności posiadania Ciebie;
a skoro sierca doświadczę samego
upadu, Tyś mą iest ufnością przecie,
częścią mi, sierca cieszeniem mego,
Tyś przez Krwie Swe moy Odkupiciel.
IEzukryste Panie,
moy Boże a Panie, moy Boże a Panie,
oddal na zawsze me w hańbie pogrążenie!

Waiting...
2017-04-11
wojtek

Patrz: BWV 174

2.

Es ist ja, Herr, dein G'schenk und Gab'
Mein Leib und Seel' und was ich hab'
In diesem armen Leben.
Damit ich's brauch' zum Lobe dein,
Zu Nutz und Dienst des Nächsten mein,
Woll'st mir dein' Gnade geben!
Behüt mich, Herr, vor falscher Lehr',
Des Satans Mord und Lügen wehr,
In allem Kreuz erhalte mich,
Auf daß ich's trag' geduldiglich!
Herr Jesu Christ,
Mein Herr und Gott, mein Herr und Gott,
Tröst mir mein' Seel' in Todesnot!

Waiting...

Toć prawie, Panie, Twe poczty, darowanie,
me ciało wraz z duszą a wszytko, co dałeś mi
w żywocie, w którem biedowanie.
Potrzeba mi tego ku Twoiey czci,
ku pożytkowi, ku służbie temu, który w mey bliskości,
przyday mi Twoiey łaskawości!
Strzeż mię, Panie, przed nauki fałszywemi,
broń przed fałsze, morderstwy szatańskiemi,
day podtrzymanie śród krzyżów mnogości,
iżbym ie dźwigał w cierpliwości!
IEzukryste Panie,
moy Boże a Panie, moy Boże a Panie,
gdy śmirci biada bądź duszy mey cieszeniem!

Waiting...

3.

Ach, Herr, laß dein‘ lieb‘ Engelein
Am letzten End' die Seele mein
In Abrahams Schoß tragen!
Der Leib in sein'm Schlafkämmerlein
Gar sanft, ohn‘ ein‘ge Qual und Pein,
Ruh' bis am Jüngsten Tage.
Daß meine Augen sehen dich
In aller Freud‘, o Gottes Sohn,
Mein Heiland und mein Gnadenthron!
Herr Jesu Christ,
Erhöre mich, erhöre mich,
Ich will dich preisen ewiglich!

Waiting...

Ach, Panie, zwól Twym miłym aniołeczkom
u krańcu żywota duszę mą
na łono wynieść Abrahamowe!
Ciało w swey komnatce snowey
spokoynie cale, krom mąk a boleści
spoczywa do dnia koniecznego.
By oczy me Cię oglądały, Bożego
Syna w pełni radości,
Zbawco moy a moy tronie łaskawości!
IEzukryste Panie,
wysłuchay mię, wysłuchay mię,
chcęć ia Cię sławić wiecznie!

Waiting...
2017-04-11
wojtek

Patrz -> BWV 149

Komentarze

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAni MAgister Grażynie BANDUCHÓWNIE i p. Marcinowi Wiegandowi poświęcam przekład napisany w Środę Suchych Dni Września roku od Wcielenia Pańskiego MM°XX°. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej autora tłumaczenia: f.a.zielinski@interia.pl . To the most reverend and most gracious Ms. Grażyna BANDUCH and Mr. Martin Wiegand I dedicate the translation written on 23rd September 2020 A.D. and in 2017 A.D. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników