Iest dopełnione! Niech nieprzepomnianem

BWV 458 - Es ist vollbracht! Vergiss ja nicht

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 458

Es ist vollbracht! Vergiss ja nicht

Waiting...

Iest dopełnione! Niech nieprzepomnianem

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1.

Es ist vollbracht! Vergiss ja nicht
dies Wort, mein Herz, das Jesus spricht,
da er am Kreuze für dich stirbet
und dir die Seligkeit erwirbet,
da er, der alles, alles wohlgemacht,
nunmehro spricht: es ist vollbracht.

Waiting...

Iest dopełnione! Niech nieprzepomnianem
będzie słowo, me sierce, przez IEzusa powiedziane,
Onci na Krzyżu za Ciebie żywot oddawa,
przynasza Ci świętość, która prawa,
tamo Onci, Odeń wsze, wsze dobrze uczynione,
rzecze ninie: iest dopełnione!

Waiting...

2.

Es ist vollbracht am Kreuze dort
Gesetz und der Propheten Wort:
was wir niemals vollbringen konnten,
ist nun vollbracht durch Jesu Wunden:
was Gottes Rat von Ewigkeit bedacht,
das ist durch seinen Tod vollbracht.

Waiting...

Iest dopełnione na Krzyżu tamo
co zakonem, co od proroków powiedziano:
czego my sami dopełnił niezdolni
przez IEzusa rany dopełnione ninie:
co obmyśliła od wieczności rada BOŻA
dopełnia Iego zgon na Krzyżu.

Waiting...

3.

Es ist vollbracht und gnug getan,
dass man nicht mehr verlangen kann,
Gott ist versöhnt und ganz gestillet,
weil sein Sohn alles hat erfüllet,
was ist, das man sich Angst und Sorge macht,
man glaube nur: Es ist vollbracht.

Waiting...

Iest dopełnione, uczynione w pełności,
więcey człek nie żądać iest w możności,
BÓG przebłaganym, cały w spokoiności,
gdyż oto Syn Iego dopełnił w całości,
cóż iest, iż człek twoży się zmartwiony,
niech wierzy, iże wszystko dopełnionym.

Waiting...

4.

Es ist vollbracht! Was soll ich nun
darzu noch, o mein Jesu, tun?
Nichts, nichts! Denn was von dir geschehn,
wird schon als mein Werk angesehn,
und das, was dich vollbringe Tag und Nacht,
wird von dir selbst in mir vollbracht.

Waiting...

Iest dopełnione! Cóż winienem ninie
do tego, o IEzu moy, uczynić?
Nic prawie! Przeto co uczynione
może uchodzić za moie działanie,
to tedy, co dniami, nocami czynione,
iest przez Ciebie samego we mnie dopełnione.

Waiting...

5.

Es ist vollbracht, ich bin befreit,
ich habe schon die Seligkeit;
weil Sünd und Tod sind weggenommen,
ist Gnad und Leben wiederkommen;
darum, wenn auch gleich alles bricht und kracht,
sag ich getrost: es ist vollbracht.

Waiting...

Iest dopełnione, iam iest wyzwolonym,
iuże mam świętości dar osiągniony;
iż zgrzeszenie, zgon są stąd zabrane,
łaska a żywot napowró witane;
stąd skoro wsze pada y kruszeie
rzeczeniem: iest dopełnione, się uspokoię.

Waiting...

6.

Es ist vollbracht! Vergiss ja nicht
Dies Wort, mein Herz, das Jesus spricht,
und lass es dir auch darzu dienen,
dass du vollbringst, was dir will ziemen.
So lang du lebst, lass dies nicht aus der Acht,
dass Jesus spricht: Es ist vollbracht!

Waiting...

Iest dopełnione! nie przepomniy prawie,
sierce me, o rzeczonym przez IEzusa słowie,
niechay Ci ono y ku temu służy,
iż osiągniesz, co Ci się należy.
Iak długo żywiesz, niechay nie zgubione,
iż IEzus rzecze, iż iest dopełnione.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Continuo
Entstehungszeit: 1736
Text: Johann Eusebius Schmidt 1704
Bemerkungen: Schemelli Gesangbuch Nr. 306, NBA Nr. 25

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE poświęcam propozycję przekładu spisaną w Niedzielę XXI. po Święcie Zesłania Ducha Ś. roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXI°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH I dedicate the proposal of the translation written on the 17th of October A.D. 2021. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników